Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Vizija preduzeća

Vizija preduzeća je da u narednom periodu do 2012.godine postane lider na teritoriji Srbije u oblasti vibrodijagnostike, termovizije i korektivnih mera na rotacionoj opremi na osnovu zadovoljenja potreba svojih korisnika usluga obezbedjujući im kvalitetne usluge koje će biti u skladu sa njihovim zahtevima i koje će biti izvršene u minimalnom roku i sa konkurentskom cenom na tržištu.
Opredeljeni smo da se sve usluge pružaju i plasiraju s najvišim etičkim principima koji uključuju potpunu posvećenost potrebama i očekivanjima korisnika, uz poštovanje svih eventualnih specifičnih zahteva.
Održavanje visokog kvaliteta usluga koje zaposleni mogu da pruže zahtevima korisnika, postiže se neprekidnim usavršavanjem u oblasti poslovanja firme što će biti osnova i za dalji razvoj preduzeća.
Osnovni principi poslovanja:

• Poštovanje korisnika usluga brzim odazivanjem i kvalitetno odradjenim poslom (dostupnost 24 casa)
• Poštovanje svih zaposlenih u preduzeću i adekvatno nagradjivanje istih za ostvarene rezultate
• Promovisanje imena firme odgovornim odnosom prema korisniku usluga, nastupom, prezentovanjem i korektnim odnosom prema konkurenciji
• Konstantno povećavanje obima posla

Kontaktirajte nas