Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Orbitalna analiza

Koristi se za analizu dinamičnog stanja uležištenja valjaka, rotora, ventilatora, elektromotora, turbina itd.
Orbitnom analizom dobijamo:
• oblik i veličinu orbite,
• odstupanje geometrije orbite od geometrije rotacije na jednom obrtu,
• RMS vrednosti brzine vibracija, ubrzanja i pomaka.

Navedeni faktori određuju i ocenjuju dinamičko stanje ležaja, određuju pravac maksimalnog opterećenja ležaja, procenjuju uticaj sopstvene težine rotora na dinamičko stanje, utvrđuju vremensku konstantnost kretanja u ležaju, određuju veličinu vibracijskih pomaka.

Kontaktirajte nas