Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Merjenje vibracija

Metodama merenja i analize mehaničkih vibracija može se posmatrati dinamičko stanje mašina kao što su turbine, generatori, elektromotori, pumpe, ventilatori, reduktori... i utvrditi status vitalnih elemenata u mašinama (kliznih i kotrljajnih ležajeva, zupčanika, stanje debalansa, kavitacija...). Sa takvim merenjem se mogu unapred predvideti koji su elementi mašina na kraju životnog veka i na taj način sprečiti neplanirane zastoje u proizvodnji. TakoĎe se mogu pronaći uzroci i poreklo povećanih vibracija na mašini, ako se one pojave. Merenje može da reši probleme u vezi sa rezonancom postrojenja, prenosa vibracija iz okruženja, kao i zaštite od štetnog dejstva vibracija - izolacije, temelja.
Kako se vrši merenje
Merenje vibracija je uvek na mestu gde je \"problematična\" mašina postavljena. Merenje vibracija na mašinama može se obaviti samo ako je mašina u radu (merenjem se ne remeti proces proizvodnje). Merna mesta na kojima se vrše merenja su obično kućišta ležajeva (ako to nije moguće, izbor mernog mesta zavisi od vršioca merenja).
Vrste merenja:

• merenje mehaničkih vibracija sa jednokanalnim ili dvokanalnim instrumentom
• merenje vibracija šestokanalnim sistemom za snimanje podataka na dva uležištenja, u sva tri pravca istovremeno: Dewetron - DEWE Port 2000 - orbitna analiza stanja valjaka u papirnicama
• merenje vibracija snimanjem podataka potrebnih za analizu stanja većih turboagregata - šestokanalni sistem Dewesoft 6.5, koje dobijamo na sistemu Bently - Nevada, koji je instaliran kao stalni sistem na ležajevima turboagregata

Kontaktirajte nas